7 stycznia 2017

Regulamin Konkursu wiedzy o finansach „FINANSOMANIA” oraz „FINANSOMANIA JUNIOR”

 

REGULAMIN
V EDYCJI KONKURSU WIEDZY O FINANSACH „FINANSOMANIA”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu Wiedzy o Finansach „Finansomania”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jednostką odpowiedzialną za przebieg konkursu jest Wydział Ekonomii UEP.
 2. Patronem Konkursu jest Rada Finansów Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 3. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o finansach.
 4. W Konkursie mogą brać udział studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału studenci Wydziału Ekonomii, którzy są zaangażowani w organizację Konkursu.

§ 2
KOORDYNATORZY

 1. Za właściwą organizację i przeprowadzenie konkursu odpowiadają Koordynator Rady Finansów ds. Konkursu Wiedzy o Finansach Finansomania oraz Zastępca Koordynatora Rady Finansów ds. Konkursu Wiedzy o Finansach Finansomania powołani przez Dziekana Wydziału Ekonomii, zwani dalej łącznie Koordynatorami.
 2. Koordynatorzy odpowiadają o prawidłowy przebieg Konkursu. Są wyłącznie uprawnieni do interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzygania sporów związanych z Konkursem.
 3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez uczestnika Konkursu, Koordynatorzy podejmują decyzję o wykluczeniu z Konkursu uczestnika, który dokonał tychże naruszeń.

§ 3
KAPITUŁA KONKURSOWA

 1. Koordynatorzy wyznaczają skład Kapituły Konkursowej, której członkami są  przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Rady Finansów Wydziału Ekonomii.
 2. Kapituła Konkursowa zajmuje się w szczególności oceną poprawności odpowiedzi udzielonych przez finalistów Konkursu, ogłaszaniem rankingu listy nagrodzonych osób oraz dokonaniem dogrywki, ze względu na uzyskanie przez dwóch lub więcej uczestników takiej samej liczby punktów, pomiędzy takimi uczestnikami zdobytych na ostatnim etapie Konkursu.

§ 4
PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs podzielony jest na trzy etapy.
 2. Zakres tematyczny pytań Konkursu oraz źródła wiedzy, które Uczestnicy powinni wykorzystać w celu przygotowania się do Konkursu zostają opublikowane na stronie internetowej Konkursu (http://finansomania.ue.poznan.pl/) przez rozpoczęciem I etapu.
 3. I etap odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej Moodle.
 4. Celem I etapu jest wyłonienie 30 najlepszych uczestników, awansujących do następnego etapu.
 5. II etap odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej Moodle.
 6. Celem II etapu jest wyłonienie 10 Uczestników, którzy awansują do następnego etapu.
 7. III (ostatni) etap, zwany dalej „Finałem”, ma na celu wyłonienie zwycięzcy Konkursu.
 8. Finał odbywa się w siedzibie Organizatora (Wydziału Ekonomii UEP), tj. Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań.
 9. Zadaniem konkursowym jest udzielenie jak największej liczby poprawnych odpowiedzi na pytania z zakresu finansów osobistych, bankowości i pośrednictwa finansowego, finansów przedsiębiorstw, podatków i finansów publicznych, rachunkowości, rynków finansowych oraz ubezpieczeń na każdym etapie Konkursu.
 10. Podczas I etapu Uczestnik odpowiada na 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru, na rozwiązanie których ma 18 minut.
 11. Po zakończeniu I etapu zostaje sporządzona lista rankingowa Uczestników zgodnie z kryterium liczby udzielonych poprawnych odpowiedzi. W przypadku uczestników, którzy udzielili równej liczby poprawnych odpowiedzi, do wyznaczenia ich miejsca na liście rankingowej brany jest pod uwagę również całkowity czas udzielania odpowiedzi. Do II etapu zostaje zaproszonych 30 Uczestników, którzy uplasowali się najwyżej na liście rankingowej.
 12. Podczas II etapu Uczestnik odpowiada na 10 pytań testowych wielokrotnego wyboru, na rozwiązanie których ma 20 minut.
 13. Po zakończeniu II etapu zostaje sporządzona lista rankingowa Uczestników zgodnie z kryterium liczby udzielonych poprawnych odpowiedzi. W przypadku uczestników, którzy udzielili równej liczby poprawnych odpowiedzi, do wyznaczenia ich miejsca na liście rankingowej brany jest pod uwagę również całkowity czas udzielania odpowiedzi. Do Finału zostaje zaproszonych 10 Uczestników, którzy uplasowali się najwyżej na liście rankingowej.
 14. Podczas Finału Uczestnik losuje z pojemnika 3 pytania, na które odpowiada ustnie przed Kapitułą Konkursową.
 15. Finał wygrywa Uczestnik, który uzyska najwyższą liczbę punktów przyznanych przez członków Kapituły Konkursowej za poprawność i kompletność odpowiedzi udzielonych na wylosowane równo punktowane pytania.
 16. Ewentualna dogrywka mająca na celu wyłonienie Laureatów Konkursu , ze względu na uzyskanie przez dwóch lub więcej uczestników takiej samej liczby punktów (miejsca od 1. do 3.) ma postać kolejnej serii pytań.

§ 5
KALENDARZ KONKURSU

 1. I etap Konkursu odbywa się od 4 marca 2019 r. od godziny 0.00 do 17 marca 2019 r. do godziny 23.59.
 2. II etap Konkursu odbywa się od 25 marca 2019 r. od godziny 0.00 do 31 marca 2019 r. godziny 23.59.
 3. Finał odbywa się 17 kwietnia 2019 r.
 4. Zakończenie Konkursu i ogłoszenie Laureatów Konkursu przez Przewodniczącego Kapituły Konkursowej ma miejsce podczas Gali, odbywającej się po Finale.
 5. Nagrody wręczane są podczas Gali, a w przypadku braku takiej możliwości o szczegółach wręczenia nagród Organizator informuje Laureatów drogą elektroniczną lub telefonicznie.

§ 6
ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

 1. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Konkursie mogą dokonywać zgłoszeń od 4 marca 2019 r. od godziny 0.00 do 17 marca 2019 r. do godziny 23.59 poprzez wypełnienie testu stanowiącego I etap Konkursu na odpowiedniej stronie platformy internetowej Moodle.
 2. Po zakończeniu etapów I i II, Organizator informuje drogą elektroniczną lub telefonicznie Uczestników, którzy awansowali do następnego etapu.

§ 7
KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Podanie danych osobowych przez studentów jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie.  
 2. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny – osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do ich podania, jednak ich niepodanie uniemożliwia jej wzięcie udziału w Konkursie.
 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu i wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przekazanych przez siebie danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przez Organizatora w celach związanych z Konkursem.
 4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

tel. +48 61 856 90 00

NIP: 777-00-05-497

REGON 00000-1525

 1. Inspektor ochrony danych: na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 

dr hab. inż. JACEK ŁUCZAK, prof. nadzw. UEP

Dane kontaktowe:

rodo@ue.poznan.pl

pokój 1715, Collegium Altum

tel. +48 602 394 161

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie dobrowolnej zgody w celu realizacji Konkursu

 1. Okres przechowywania i kategorie odbiorców danych osobowych:

   

   

   

  Dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do zakończenia wszystkich prac związanych z organizacją konkursu, w tym także związanych z archiwizowaniem informacji dotyczących laureatów, zgodnie z zasadami przyjętymi w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

 2. Dostęp do danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz usunięcia. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych:

Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – w granicach prawem dozwolonych.

Osoba, której dane dotyczą ma także prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, cofnąć zgodę na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe go dotyczące, które dostarczył Administratorowi danych, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora danych.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie:

W odniesieniu do danych osobowych osoby, której dane dotyczą nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

 1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza postanowienia rozporządzenia o ochronie danych.

 1. Organizator może opublikować dane osobowe Uczestników na stronie internetowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz fanpage Facebook Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania innych informacji dotyczących przebiegu Konkursu. 

§ 8
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. W Konkursie zostają przyznane nagrody za zajęcie miejsc od 1. do 3.
 2. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 3. Wszyscy Uczestnicy zakwalifikowani do Finału, nie będący laureatami, otrzymują upominki ufundowane przez partnerów Konkursu oraz Organizatora.
 4. Organizator rozliczy i zapłaci podatek dochodowy od osób fizycznych od nagród przekazanych Uczestnikom, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a Uczestnicy przekażą Organizatorowi wszystkie niezbędne dane do rozliczenia i zapłaty tego podatku

 

§9

REKLAMACJE

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane do Organizatora podczas trwania Konkursu w ciągu 2 dni bezpośrednio po jego zakończeniu.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Koordynatorów w porozumieniu z władzami Organizatora.
 3. Decyzja podjęta przez Koordynatorów przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik Konkursu zostanie o decyzji powiadomiony drogą elektroniczną lub telefonicznie na dane kontaktowe wskazane w zgłoszeniu konkursowym.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzegają sobie prawo do opublikowania listy 10 uczestników, którzy zostali zakwalifikowaniu do Finału Konkursu.
 2. Niniejszy Regulamin zostaje umieszczony na stronie internetowej Konkursu (http://finansomania.ue.poznan.pl/).
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzygają wspólnie Koordynatorzy w porozumieniu z władzami Organizatora.
 4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie

 

REGULAMIN
IV EDYCJI KONKURSU WIEDZY O FINANSACH „FINANSOMANIA JUNIOR”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu Wiedzy o Finansach „Finansomania Junior”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 2. Patronem Konkursu jest Rada Finansów Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 3. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o finansach wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 4. W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

§ 2

KOORDYNATORZY

 1. Dziekan Wydziału Ekonomii powołuje Koordynatora Rady Finansów ds. Konkursu Wiedzy o Finansach Finansomania Junior oraz jego Zastępcę, zwanych dalej łącznie „Koordynatorami”.
 2. Koordynatorzy zajmują się w szczególności dbaniem o prawidłowy przebieg Konkursu, interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzyganiem sporów związanych z Konkursem.
 3. W przypadku naruszeń postanowień niniejszego Regulaminu, Koordynatorzy podejmują decyzję o wykluczeniu z Konkursu Uczestnika, który dokonał tychże naruszeń.

§ 3

KAPITUŁA KONKURSOWA

 1. Koordynatorzy wyznaczają skład Kapituły Konkursowej, której członkami są  przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Rady Finansów Wydziału Ekonomii.
 2. Kapituła Konkursowa zajmuje się w szczególności oceną poprawności i kompletności odpowiedzi udzielonych przez finalistów Konkursu, ogłaszaniem rankingu listy nagrodzonych osób oraz dokonaniem dogrywki, w przypadku remisowej liczby punktów zdobytych na ostatnim etapie Konkursu.

§ 4
PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs podzielony jest na dwa etapy. Szczegóły dotyczące terminów znajdują się w Kalenadrium na stronie internetowej Konkursu (http://finansomania.ue.poznan.pl/).
 2. Zakres tematyczny pytań Konkursu oraz źródła wiedzy, które Uczestnicy powinni wykorzystać w celu przygotowania się do Konkursu zostają opublikowane na stronie internetowej Konkursu (http://finansomania.ue.poznan.pl/) przed rozpoczęciem I etapu.
 3. Zadaniem konkursowym jest udzielenie jak największej liczby poprawnych odpowiedzi w formie pisemnej na pytania testowe z zakresu podstaw finansów osobistych, bankowości i pośrednictwa finansowego, podatków i finansów publicznych, rachunkowości finansowej, rynków finansowych oraz ubezpieczeń.
 4. I etap zostanie przeprowadzony w podobnym czasie na terenie szkół biorących udział w Konkursie lub w siedzibie Organizatora.
 5. Celem I etapu jest wyłonienie 10 uczestników, awansujących do następnego etapu.
 6. Po zakończeniu I etapu zostaje sporządzona lista rankingowa Uczestników zgodnie z kryterium liczby udzielonych poprawnych odpowiedzi. W przypadku niemożliwości wyłonienia dokładnie 10 uczestników, którzy zostaną zaproszeni do następnego etapu, zostaje przeprowadzona dogrywka.
 7. II etap, zwany dalej „Finałem”, ma na celu wyłonienie zwycięzcy Konkursu.
 8. Finał odbywa się w siedzibie Organizatora, tj. Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań.
 9. Podczas Finału Uczestnik losuje z pojemnika 3 pytania, na które odpowiada ustnie przed Kapitułą Konkursową.
 10. Finał wygrywa Uczestnik, który uzyska najwyższą liczbę punktów przyznanych przez członków Kapituły Konkursowej za poprawność i kompletność odpowiedzi udzielonych na wylosowane równo punktowane pytania.
 11. Ewentualna dogrywka mająca na celu wyłonienie Laureatów Konkursu (miejsca od 1. do 3.) ma postać kolejnej serii pytań.

§ 5
KALENDARZ KONKURSU

 1. I etap odbywa się w marcu 2019 r. w siedzibie Organizatora lub w wybranych szkołach w podobnym terminie uzgodnionym ze szkołami.
 2. Finał odbywa się 17 kwietnia 2019 r.
 3. Zakończenie Konkursu i ogłoszenie Laureatów Konkursu przez Przewodniczącego Kapituły Konkursowej ma miejsce podczas Gali, odbywającej się po Finale.
 4. Nagrody wręczane są podczas Gali, a w przypadku braku takiej możliwości o szczegółach wręczenia nagród Organizator informuje Laureatów drogą elektroniczną lub telefonicznie.

§ 6
ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

 1. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Konkursie mogą dokonywać zgłoszeń od 21.01.2019 r. od godziny 0.00 do 28.02.2019 r. do godziny 23.59 poprzez pisemne zgłoszenie na adres mailowy Konkursu (konkursfinansomania@ue.poznan.pl).
 2. W przypadku osób niepełnoletnich zgłoszenia przyjmowane są jedynie od pracowników szkół, do których osoby te uczęszczają.
 3. Warunkiem ważności zgłoszenia jest dostarczenie w terminie I etapu Konkursu podpisanego formularza zgłoszenia (zamieszczonego na stronie internetowej Konkursuhttp://finansomania.ue.poznan.pl/) zwierającego oświadczenie o dobrowolnym przystąpieniu do Konkursu i zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych na potrzeby Konkursu. W przypadku osób niepełnoletnich formularz musi zostać podpisany przez opiekuna prawnego.
 4. Po zakończeniu etapu I Organizator informuje drogą elektroniczną Uczestników, którzy awansowali do następnego etapu.

§ 7
KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Podanie danych osobowych przez Uczestnika lub opiekuna prawnego niepełnoletniego Uczestnika jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie.
 2. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny – osoba, której dane dotyczą lub opiekun prawny niepełnoletniego Uczestnika nie jest zobowiązana do ich podania, jednak ich niepodanie uniemożliwia jej wzięcie udziału w Konkursie.
 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu i wyrażeniem przez Uczestnika lub opiekuna prawnego niepełnoletniego Uczestnika zgody na przetwarzanie przekazanych przez siebie danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przez Organizatora w celach związanych z Konkursem.
 4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,Al. Niepodległości 10

  61-875 Poznań

  tel. +48 61 856 90 00

  NIP: 777-00-05-497

  REGON 00000-1525

 5. Inspektor ochrony danych: na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

   

  dr hab. inż. JACEK ŁUCZAK, prof. nadzw. UEP

  Dane kontaktowe:

  rodo@ue.poznan.pl

  pokój 1715, Collegium Altum

  tel. +48 602 394 161

 6. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

  Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie dobrowolnej zgody w celu realizacji Konkursu

 7. Okres przechowywania i kategorie odbiorców danych osobowych:

  Dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do zakończenia wszystkich prac związanych z organizacją konkursu, w tym także związanych z archiwizowaniem informacji dotyczących laureatów, zgodnie z zasadami przyjętymi w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

 8. Dostęp do danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz usunięcia. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych:

  Osoba, której dane dotyczą lub opiekun prawny niepełnoletniego Uczestnika ma prawo żądać od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – w granicach prawem dozwolonych.

  Osoba, której dane dotyczą lub opiekun prawny niepełnoletniego Uczestnika ma także prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, cofnąć zgodę na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Osoba, której dane dotyczą lub opiekun prawny niepełnoletniego Uczestnika ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe go dotyczące, które dostarczył Administratorowi danych, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora danych.

 9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie:

  W odniesieniu do danych osobowych osoby, której dane dotyczą nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

 10. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:Każda osoba, której dane dotyczą lub opiekuna prawnego niepełnoletniego Uczestnika ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego,

  w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza postanowienia rozporządzenia o ochronie danych.

 11. Organizator może opublikować dane osobowe Uczestników na stronie internetowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz fanpage Facebook Konkursu.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania innych informacji dotyczących przebiegu Konkursu.

§ 8
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. W Konkursie zostają przyznane nagrody za zajęcie miejsc od 1. do 3.
 2. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 3. Wszyscy Uczestnicy zakwalifikowani do Finału otrzymują upominki ufundowane przez partnerów Konkursu oraz Organizatora.
 4. Organizator rozliczy i zapłaci podatek od nagród przekazanych Uczestnikom.

§ 9

REKLAMACJE

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane do Organizatora podczas trwania Konkursu i bezpośrednio po jego zakończeniu.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Koordynatorów w porozumieniu z władzami Organizatora.
 3. Decyzja podjęta przez podmioty wymienione w par. 9 pkt. 2 w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik Konkursu zostanie o decyzji powiadomiony drogą elektroniczną lub telefonicznie.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzegają sobie prawo do opublikowania listy 10 uczestników, którzy zostali zakwalifikowaniu do Finału Konkursu.
 2. Niniejszy Regulamin zostaje umieszczony na stronie internetowej Konkursu (http://finansomania.ue.poznan.pl/).
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzygają wspólnie Koordynatorzy w porozumieniu z władzami Organizatora.
 4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.

Formularz zgody Finansomania Junior