7 stycznia 2017

Regulamin Konkursu wiedzy o finansach „FINANSOMANIA” oraz „FINANSOMANIA JUNIOR”

REGULAMIN
IV EDYCJI KONKURSU WIEDZY O FINANSACH „FINANSOMANIA”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu Wiedzy o Finansach „Finansomania”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 2. Patronem Konkursu jest Rada Finansów Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 3. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o finansach.
 4. W Konkursie mogą brać udział studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału studenci Wydziału Ekonomii, którzy są zaangażowani w organizację Konkursu.

§ 2
KOORDYNATORZY

 1. Dziekan Wydziału Ekonomii powołuje Koordynatora Rady Finansów ds. Konkursu Wiedzy o Finansach Finansomania oraz dwóch Zastępców Koordynatora Rady Finansów ds. Konkursu Wiedzy o Finansach Finansomania, zwanych dalej łącznie Koordynatorami.
 2. Koordynatorzy zajmują się w szczególności dbaniem o prawidłowy przebieg Konkursu, interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzyganiem sporów związanych z Konkursem.
 3. W przypadku naruszeń postanowień niniejszego Regulaminu, Koordynatorzy podejmują decyzję o wykluczeniu z Konkursu uczestnika, który dokonał tychże naruszeń.

§ 3
KAPITUŁA KONKURSOWA

 1. Koordynatorzy wyznaczają skład Kapituły Konkursowej, której członkami są przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Rady Finansów Wydziału Ekonomii.
 2. Kapituła Konkursowa zajmuje się w szczególności oceną poprawności odpowiedzi udzielonych przez finalistów Konkursu, ogłaszaniem rankingu listy nagrodzonych osób oraz dokonaniem dogrywki, w przypadku remisowej liczby punktów zdobytych na ostatnim etapie Konkursu.

§ 4
PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs podzielony jest na trzy etapy.
 2. Zakres tematyczny pytań Konkursu oraz źródła wiedzy, które Uczestnicy powinni wykorzystać w celu przygotowania się do Konkursu zostają opublikowane na stronie internetowej Konkursu (http://finansomania.ue.poznan.pl/) przez rozpoczęciem I etapu.
 3. I etap odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej Moodle.
 4. Celem I etapu jest wyłonienie 30 uczestników, awansujących do następnego etapu.
 5. II etap odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej Moodle.
 6. Celem II etapu jest wyłonienie 10 Uczestników, którzy awansują do następnego etapu.
 7. III (ostatni) etap, zwany dalej „Finałem”, ma na celu wyłonienie zwycięzcy Konkursu.
 8. Finał odbywa się w siedzibie Organizatora, tj. Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań.
 9. Zadaniem konkursowym jest udzielenie jak największej liczby poprawnych odpowiedzi na pytania z zakresu bankowości i pośrednictwa finansowego, finansów przedsiębiorstw, podatków i finansów publicznych, rachunkowości finansowej, rynków finansowych oraz ubezpieczeń na każdym etapie Konkursu.
 10. Podczas I etapu Uczestnik odpowiada na 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru, na rozwiązanie których ma 18 minut.
 11. Po zakończeniu I etapu zostaje sporządzona lista rankingowa Uczestników zgodnie z kryterium liczby udzielonych poprawnych odpowiedzi. W przypadku uczestników, którzy udzielili równej liczby poprawnych odpowiedzi, do wyznaczenia ich miejsca na liście rankingowej brany jest pod uwagę również całkowity czas udzielania odpowiedzi. Do II etapu zostaje zaproszonych 30 Uczestników, którzy uplasowali się najwyżej na liście rankingowej.
 12. Podczas II etapu Uczestnik odpowiada na 10 pytań testowych wielokrotnego wyboru, na rozwiązanie których ma 20 minut.
 13. Po zakończeniu II etapu zostaje sporządzona lista rankingowa Uczestników zgodnie z kryterium liczby udzielonych poprawnych odpowiedzi. W przypadku uczestników, którzy udzielili równej liczby poprawnych odpowiedzi, do wyznaczenia ich miejsca na liście rankingowej brany jest pod uwagę również całkowity czas udzielania odpowiedzi. Do Finału zostaje zaproszonych 10 Uczestników, którzy uplasowali się najwyżej na liście rankingowej.
 14. Podczas Finału Uczestnik losuje z pojemnika 3 pytania, na które odpowiada ustnie przed Kapitułą Konkursową.
 15. Finał wygrywa Uczestnik, który uzyska najwyższą liczbę punktów przyznanych przez członków Kapituły Konkursowej za poprawność i kompletność odpowiedzi udzielonych na wylosowane równo punktowane pytania.
 16. Ewentualna dogrywa mająca na celu wyłonienie Laureatów Konkursu (miejsca od 1. do 3.) ma postać kolejnej serii pytań.

§ 5
KALENDARZ KONKURSU

 1. I etap Konkursu odbywa się od 26.02.2018 r. od godziny 0.00 do 11.03 2018 r. do godziny 23.59.
 2. II etap Konkursu odbywa się od 19.03.2018 r. od godziny 0.00 do 25.03.2018 r. do godziny 23.59.
 3. Finał odbywa się 11.04.2018.
 4. Zakończenie Konkursu i ogłoszenie Laureatów Konkursu przez Przewodniczącego Kapituły Konkursowej ma miejsce podczas Gali, odbywającej się po Finale.
 5. Nagrody wręczane są podczas Gali, a w przypadku braku takiej możliwości o szczegółach wręczenia nagród Organizator informuje Laureatów drogą elektroniczną lub telefonicznie.

§ 6
ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

 1. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Konkursie mogą dokonywać zgłoszeń od 26.02.2018 r. od godziny 0.00 do 11.03.2018 r. do godziny 23.59 poprzez wypełnienie testu stanowiącego I etap Konkursu na odpowiedniej stronie platformy internetowej Moodle.
 2. Po zakończeniu etapów I i II, Organizator informuje drogą elektroniczną lub telefonicznie Uczestników, którzy awansowali do następnego etapu.

§ 7
POZOSTAŁE INFORMACJE O PRZEBIEGU KONKURSU

 1. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu i wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przekazanych przez siebie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 ze zm.) (dalej: Ustawa) przez Organizatora w celach związanych z Konkursem.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 3. Dane osobowe udostępnione przez Uczestnika będą przetwarzane zgodnie z zapisami Ustawy. Uczestnik ma prawo wglądu do danych, ich poprawiania oraz żądać ich usunięcia. Aby wykonać swoje uprawnienia, Uczestnik powinien przekazać administratorowi pisemne oświadczenie. Żądanie usunięcia danych osobowych oznacza rezygnację z uczestnictwa w Konkursie.
 4. Udostępnienie przez Uczestnika jego danych osobowych odbywa się na zasadach pełnej dobrowolności.
 5. Dane osobowe Uczestników Konkursu są chronione zgodnie z Ustawą i pozostają wyłącznie do dyspozycji Organizatora.
 6. Organizator może opublikować dane osobowe Uczestników.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania innych informacji dotyczących przebiegu Konkursu, innych niż wymienione w pkt. 6.

§ 8
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. W Konkursie zostają przyznane nagrody za zajęcie miejsc od 1. do 3.
 2. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 3. Wszyscy Uczestnicy zakwalifikowani do Finału otrzymują upominki ufundowane przez partnerów Konkursu oraz Organizatora.

§ 9
REKLAMACJE

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane do Organizatora podczas trwania Konkursu i bezpośrednio po jego zakończeniu.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Koordynatorów w porozumieniu z władzami Organizatora.
 3. Decyzja podjęta przez podmioty wymienione w par. 9 pkt. 2 w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik Konkursu zostanie o decyzji powiadomiony drogą elektroniczną lub telefonicznie.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzegają sobie prawo do opublikowania listy 10 uczestników, którzy zostali zakwalifikowaniu do Finału Konkursu.
 2. Niniejszy Regulamin zostaje umieszczony na stronie internetowej Konkursu (http://finansomania.ue.poznan.pl/).
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzygają wspólnie Koordynatorzy w porozumieniu z władzami Organizatora.
 4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.

 


 


 

REGULAMIN
III EDYCJI KONKURSU WIEDZY O FINANSACH „FINANSOMANIA JUNIOR”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu Wiedzy o Finansach „Finansomania Junior”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 2. Patronem Konkursu jest Rada Finansów Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 3. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o finansach wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 4. W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

§ 2
KOORDYNATORZY

 1. Dziekan Wydziału Ekonomii powołuje Koordynatora Rady Finansów ds. Konkursu Wiedzy o Finansach Finansomania Junior oraz dwóch Zastępców Koordynatora Rady Finansów ds. Konkursu Wiedzy o Finansach Finansomania Junior, zwanych dalej łącznie „Koordynatorami”.
 2. Koordynatorzy zajmują się w szczególności dbaniem o prawidłowy przebieg Konkursu, interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzyganiem sporów związanych z Konkursem.
 3. W przypadku naruszeń postanowień niniejszego Regulaminu, Koordynatorzy podejmują decyzję o wykluczeniu z Konkursu Uczestnika, który dokonał tychże naruszeń.

§ 3
KAPITUŁA KONKURSOWA

 1. Koordynatorzy wyznaczają skład Kapituły Konkursowej, której członkami są przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Rady Finansów Wydziału Ekonomii.
 2. Kapituła Konkursowa zajmuje się w szczególności oceną poprawności i kompletności odpowiedzi udzielonych przez finalistów Konkursu, ogłaszaniem rankingu listy nagrodzonych osób oraz dokonaniem dogrywki, w przypadku remisowej liczby punktów zdobytych na ostatnim etapie Konkursu.

§ 4
PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs podzielony jest na dwa etapy.
 2. Zakres tematyczny pytań Konkursu oraz źródła wiedzy, które Uczestnicy powinni wykorzystać w celu przygotowania się do Konkursu zostają opublikowane na stronie internetowej Konkursu (http://finansomania.ue.poznan.pl/) przed rozpoczęciem I etapu.
 3. Zadaniem konkursowym jest udzielenie jak największej liczby poprawnych odpowiedzi w formie pisemnej na pytania testowe z zakresu podstaw bankowości, podatków i finansów publicznych, rachunkowości finansowej, rynków finansowych oraz ubezpieczeń.
 4. I etap zostanie przeprowadzony w podobnym czasie na terenie szkół biorących udział w Konkursie lub w siedzibie Organizatora.
 5. Celem I etapu jest wyłonienie 10 uczestników, awansujących do następnego etapu.
 6. Po zakończeniu I etapu zostaje sporządzona lista rankingowa Uczestników zgodnie z kryterium liczby udzielonych poprawnych odpowiedzi. W przypadku niemożliwości wyłonienia dokładnie 10 uczestników, którzy zostaną zaproszeni do następnego etapu, zostaje przeprowadzona dogrywka.
 7. II etap, zwany dalej „Finałem”, ma na celu wyłonienie zwycięzcy Konkursu.
 8. Finał odbywa się w siedzibie Organizatora, tj. Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań.
 9. Podczas Finału Uczestnik losuje z pojemnika 3 pytania, na które odpowiada ustnie przed Kapitułą Konkursową.
 10. Finał wygrywa Uczestnik, który uzyska najwyższą liczbę punktów przyznanych przez członków Kapituły Konkursowej za poprawność i kompletność odpowiedzi udzielonych na wylosowane równo punktowane pytania.
 11. Ewentualna dogrywa mająca na celu wyłonienie Laureatów Konkursu (miejsca od 1. do 3.) ma postać kolejnej serii pytań.

§ 5
KALENDARZ KONKURSU

 1. I etap odbywa się w marcu 2018 r. w siedzibie Organizatora lub w wybranych szkołach w podobnym terminie uzgodnionym ze szkołami.
 2. Finał odbywa się 11.04.2018.
 3. Zakończenie Konkursu i ogłoszenie Laureatów Konkursu przez Przewodniczącego Kapituły Konkursowej ma miejsce podczas Gali, odbywającej się po Finale.
 4. Nagrody wręczane są podczas Gali, a w przypadku braku takiej możliwości o szczegółach wręczenia nagród Organizator informuje Laureatów drogą elektroniczną lub telefonicznie.

§ 6
ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

 1. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Konkursie mogą dokonywać zgłoszeń od 19.02.2018 r. od godziny 0.00 do 07.03.2018 r. do godziny 23.59 poprzez pisemne zgłoszenie na adres mailowy Konkursu (konkursfinansomania@gmail.com).
 2. W przypadku osób niepełnoletnich zgłoszenia przyjmowane są jedynie od pracowników szkół, do których osoby te uczęszczają.
 3. Warunkiem ważności zgłoszenia jest dostarczenie w terminie I etapu Konkursu podpisanego formularza zgłoszenia (zamieszczonego na stronie internetowej Konkursu http://finansomania.ue.poznan.pl/) zwierającego oświadczenie o dobrowolnym przystąpieniu do Konkursu i zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych na potrzeby Konkursu. W przypadku osób niepełnoletnich formularz musi zostać podpisany przez opiekuna prawnego.
 4. Po zakończeniu etapu I Organizator informuje drogą elektroniczną Uczestników, którzy awansowali do następnego etapu.

§ 7
POZOSTAŁE INFORMACJE O PRZEBIEGU KONKURSU

 1. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu i wyrażeniem przez Uczestnika lub opiekuna prawnego niepełnoletniego Uczestnika zgody na przetwarzanie przekazanych przez siebie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 ze zm.) (dalej: Ustawa) przez Organizatora w celach związanych z Konkursem.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 3. Dane osobowe udostępnione przez Uczestnika będą przetwarzane zgodnie z zapisami Ustawy. Uczestnik ma prawo wglądu do danych, ich poprawiania oraz żądać ich usunięcia. Aby wykonać swoje uprawnienia, Uczestnik powinien przekazać administratorowi pisemne oświadczenie. Żądanie usunięcia danych osobowych oznacza rezygnację uczestnictwa w Konkursie.
 4. Udostępnienie przez Uczestnika jego danych osobowych odbywa się na zasadach pełnej dobrowolności.
 5. Dane osobowe Uczestników Konkursu są chronione zgodnie z Ustawą i pozostają wyłącznie do dyspozycji Organizatora.
 6. Organizator może opublikować dane osobowe Uczestników.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania innych informacji dotyczących przebiegu Konkursu, innych niż wymienione w pkt. 6.

§ 8
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. W Konkursie zostają przyznane nagrody za zajęcie miejsc od 1. do 3.
 2. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 3. Wszyscy Uczestnicy zakwalifikowani do Finału otrzymują upominki ufundowane przez partnerów Konkursu oraz Organizatora.

§ 9
REKLAMACJE

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane do Organizatora podczas trwania Konkursu i bezpośrednio po jego zakończeniu.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Koordynatorów w porozumieniu z władzami Organizatora.
 3. Decyzja podjęta przez podmioty wymienione w par. 9 pkt. 2 w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik Konkursu zostanie o decyzji powiadomiony drogą elektroniczną lub telefonicznie.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzegają sobie prawo do opublikowania listy 10 uczestników, którzy zostali zakwalifikowaniu do Finału Konkursu.
 2. Niniejszy Regulamin zostaje umieszczony na stronie internetowej Konkursu (http://finansomania.ue.poznan.pl/).
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzygają wspólnie Koordynatorzy w porozumieniu z władzami Organizatora.
 4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.

 

 

Formularz zgody Finansomania Junior